Одсек за штеточине биља

Банатска 33, Земун

Тел/факс: 011/ 2611 762

 

Руководилац

Др Оливер Kрстић, виши научни сарадник

моб. 062 880 89 05

oliverk13@yahoo.com

 

Заменик руководиоца

Др Јелена Јовић, научни саветник

моб. 062 880 89 26

jovic_biolab@yahoo.com

 

Истраживачи

Др Иво Тошевски

научни саветник

моб. 062 880 89 09

tosevski_ivo@yahoo.com

Др Татјана Цврковић

научни саветник

моб. 062 880 89 25

tanjacvrkovic@yahoo.com

 

Др Милана Митровић

научни саветник

моб. 062 880 89 24

milanadesancic@yahoo.co.uk 

Др Миљана Јаковљевић

научни сарадник

моб. 062 880 89 39

miljka06@gmail.com

 

Др Славица Маринковић

научни сарадник

моб. 062 880 89 12

slavicamar@gmail.com

 

Научноистраживачка и услужна делатност Одсека за штеточине биља реализује се у оквиру две лабораторије:

 1. Лабораторија за примењену ентомологију (руководилац др Славица Маринковић)
 2. Лабораторија за молекуларну дијагностику (руководилац др Миљана Јаковљевић).

 

Обе лабораторије су акредитоване у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.

 

Истраживања Одсека за штеточине биља обухватају следеће области:

✔️ интегративни приступ у проучавању инсеката и гриња комбинацијом метода класичне таксономије, молекуларне биологије и теренско-експерименталних испитивања биологије, екологије и биогеографије таксона;

✔️ проучавање векторске улоге инсеката у преношењу фитоплазми и др. патогена на биљне културе од економског значаја (епидемиолошки циклуси);

✔️ проучавање животних циклуса инсеката-вектора, преферентности према биљци домаћину и утицаја на епидемиологију преношења фитоплазми и других биљних патогена;

✔️ проучавање интеракција патоген - инсект вектор - биљка домаћин на молекуларном нивоу и молекуларна карактеризација епидемиолошких путева преношења и кретања фитоплазми и др. патогена (молекуларна епидемиологија);

✔️ проучавање утицаја облигатних ендосимбионата фитофагних артропода (нпр. Wоlbachia) на репродуктивну и еволуциону биологију природних популација домаћина и потенцијалних апликација у контроли штеточина и вектора болести;

✔️ таксономска и филогенетска истраживања карантинских, инвазивних и економски значајних инсеката, гриња и фитоплазми од значаја за пољопривредну производњу у Србији;

✔️ развијање „ДНK баркодинг“ метода молекуларне идентификације карантинских и економски значајних штеточина у пољопривредној производњи;

✔️ развијање метода прогнозе појаве биљних штеточина у циљу развијања стратегије њиховог сузбијања на еколошки прихватљив начин;

✔️ проучавање и разрада мера сузбијања биљних штеточина и испитивање ефикасности и економичности њихове примене;

✔️ проучавање биологије, екологије, таксономије и популационе генетике инсеката и гриња као потенцијалних агената за биолошко сузбијање штеточина биља и инвазивних корова (биолошка контрола).

 

Овлашћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

Одсек за штеточине биља је овлашћен од стране Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за:

 1. лабораторијска испитивања на присуство фитоплазми и инсеката за следеће групе биља: жита и траве, индустријско биље, крмно биље, поврће, кромпир, јабучасто воће, коштичаво воће, јагодичасто воће, језграсто воће, винову лозу, украсно биље, шумско биље, цитрусе, остало биље;
   
 2. лабораторијска испитивања на присуство фитоплазми Stolbur phytoplasma, Flavescence dorée, Apple proliferation phytoplasma, Pear decline phytoplasma, European stone fruit yellows;
   
 3. лабораторијска испитивања на присуство инсеката Scaphoideus titanus, Ceratitis capitatа, Frankliniella occidentalis, Bemisia tabaci;
   
 4. испитивање биолошке ефикасности зооцида – инсектицида, акарицида, родентицида, нематоцида, молускоцида, авицида, репеланата, активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације, проширења или обнове дозволе – овлашћено лице др Татјана Цврковић.

 

Врсте анализа и ценовник могу се наћи на страници Услуге.

odsek za stetocine bilja 01
odsek za stetocine bilja 01
odsek za stetocine bilja 02
odsek za stetocine bilja 02
odsek za stetocine bilja 03
odsek za stetocine bilja 03
odsek za stetocine bilja 04
odsek za stetocine bilja 04
odsek za stetocine bilja 05
odsek za stetocine bilja 05
odsek za stetocine bilja 06
odsek za stetocine bilja 06
odsek za stetocine bilja 07
odsek za stetocine bilja 07
odsek za stetocine bilja 08
odsek za stetocine bilja 08
odsek za stetocine bilja 09
odsek za stetocine bilja 09
odsek za stetocine bilja 10
odsek za stetocine bilja 10
odsek za stetocine bilja 11
odsek za stetocine bilja 11
odsek za stetocine bilja 12
odsek za stetocine bilja 12
odsek za stetocine bilja 13
odsek za stetocine bilja 13
odsek za stetocine bilja 14
odsek za stetocine bilja 14
odsek za stetocine bilja 15
odsek za stetocine bilja 15
odsek za stetocine bilja 16
odsek za stetocine bilja 16
odsek za stetocine bilja 17
odsek za stetocine bilja 17
odsek za stetocine bilja 18
odsek za stetocine bilja 18
odsek za stetocine bilja 19
odsek za stetocine bilja 19
odsek za stetocine bilja 20
odsek za stetocine bilja 20
odsek za stetocine bilja 21
odsek za stetocine bilja 21
odsek za stetocine bilja 22
odsek za stetocine bilja 22
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.