Одсек за хербологију

Теодора Драјзера 9, Београд

Тел: 011/2660 079; 2660 049; 2663 672

 

Руководилац

Др Данијела Шикуљак, научни саветник

моб. 062 880 89 23

danijelapavlovicdk@gmail.com

 

Истраживачи

Др Драгана Марисављевић, виши научни сарадник

моб. 062 880 89 06

marisavljevicd@yahoo.com
 

Др Ана Анђелковић, научни сарадник

моб. 062 880 89 11

ana.andjelkovic21@gmail.com

 

Др Александра Савић, научни сарадник

тел. 011 2660 049

aleksandra.m.savic@gmail.com

 

Др Слађана Савић, научни сарадник

моб. 062 8808 947

bonita.sladja@gmail.com

 

Технички сарадник

Владан Живковић

моб. 062 880 89 27

 

Научноистраживачка делатност Одсека за хербологију:

✔️ прогноза и мониторинг карантинских, економски значајних и инвазивних корова у пољопривреди и развијање стратегије интегралне заштите гајених биљака;

✔️ проучавање морфолошких, физиолошких и еколошких карактеристика корова;

✔️ проучавање биологије, таксономије и популационе варијабилности одабраних врста корова значајних за пољопривредну производњу у Србији и региону;

✔️ проучавање компетицијских односа коровских врста и њиховог утицаја на пољопривредну производњу и екосистеме;

✔️ испитивање резерви семена коровских врста у земљишту;

✔️ анализа компетицијских односа корова, резерви семена и испитивања секундарних метаболита економских значајних коровских биљака;

✔️ испитивање присуства, заступљености, ширења и утицаја инвазивних биљних врста;

✔️ дефинисање основних коридора (акватичних и терестричних) ширења одабраних инвазивних таксона и анализa значаја различитих фактора животне средине и антропогених активности на њихово присуство и доминацију у природним и антропогено-нарушеним типовима станишта;

✔️ истраживање значаја аутопутева и основних магистралних путева као основних путева интродукције и коридора ширења алохтоних и инвазивних биљних врста;

✔️ проучавање корова као домаћина и вектора фитопатогена који су од значаја за пољопривредну производњу у Србији;

✔️ проучавање способности биоакумулације тешких метала одабраних коровских врста;

✔️ испитивања ефеката хербицида на коровске и гајене врсте, животну средину и плодност и квалитет земљишта;

✔️ проучавање појаве резистентности корова на хербициде;

✔️ разрада и увођење у праксу нових метода за детерминисање резистентних популација корова у нашој земљи, са посебним освртом на картирање ових популација и праћење њиховог ширења;

✔️ испитивање могућности контроле коровских биљака применом микроорганизама.

 

Овлашћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

Одсек за хербологију је овлашћен од стране Управе за заштиту биља, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за:

  1. испитивање биолошке ефикасности хербицида, регулатора раста, арборицида, десиканата, активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације, проширења или обнове дозволе – овлашћено лице др Данијела Шикуљак;
  2. евалуацију ефикасности хербицида, активних супстанци, односно основних супстанци у поступку регистрације средстава за заштиту биља – овлашћено лице др Драгана Марисављевић.

 

Врсте анализа и ценовник могу се наћи на страници Услуге.

odsek za herbologiju 01
odsek za herbologiju 01
odsek za herbologiju 02
odsek za herbologiju 02
odsek za herbologiju 03
odsek za herbologiju 03
odsek za herbologiju 04
odsek za herbologiju 04
odsek za herbologiju 06
odsek za herbologiju 06
odsek za herbologiju 07
odsek za herbologiju 07
odsek za herbologiju 08
odsek za herbologiju 08
Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.