Правилник о ближем уређењу поступака јавне набавке и набавки на које се закон не примењује

  Информатор о примени Закона о слободном приступу информацијама

  Кодекс понашања запослених

  Кодекс професионалне етике у науци

  Образац пријава проналаска ИЗБИС

  Одлука о акредитацији ИЗБИС

  Одлука о поступку унутрашњег узбуњивања

  Одлука о трошковима репрезенације и рекламе

  Платформа за отворену науку ИЗБИС

  Подаци за идентификацију

  Правилник о коришћењу службених возила

  Правилник о начину провере дејства алкохола и опијата

  Правилник о награђивању

  Правилник о организацији и систематизацији радних места

  Правилник о расподели остварене добити

  Правилник о репрезентацији

  Рравилник о службеном путовању

  Правилник о заштити интелектуалне својине

  Сертификат о акредитацији ISO17025

  Статут ИЗБИС

  Одлука о именовању лица за заштиту података о личности ИЗБИС

  Програм научноистраживачког рада ИЗБИС 2020-2024

  Програм развоја научноистраживачког подмлатка ИЗБИС 2020-2024

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.