Др Татјана Цврковић

Научни саветник

Одсек за штеточине биља

Лабораторија за молекуларну дијагностику и Лабораторија за примењену ентомологију

e-mail: tanjacvrkovic@yahoo.com, tatjana.cvrkovic@izbis.bg.ac.rs

моб. +381 62 8808 925

http://orcid.org/0000-0001-5108-2323

https://scholar.google.com/citations

https://www.researchgate.net/profile/Tatjana_Cvrkovic

https://publons.com/researcher/1313820/tatjana-cvrkovic/


Област истраживања

Биологија, екологија и популациона генетика цикада (Hemiptera, Auchenorrhyncha). Векторска улога цикада у епидемиологији биљних обољења узрокованих фитоплазмама ('Candidatus Phytoplasma', Molicutes). Истраживања интеракција између патогена, њихових биљака домаћина и цикада као вектора. Примена и развијање метода молекуларне идентификације економски значајних инсеката и ериофидних гриња (вектора биљних болести, биолошких агената, штеточина) употребом молекуларних техника баркодинга, PCR-RFLP, species-specific PCR, real-time PCR. Утврђивање криптичке специјације врста и њихова таксономска карактеризација на основу морфолошких и молекуларних анализа. Посебан надзор над карантинским и инвазивним штеточинама у пољопривредној производњи, процена штета, предвиђање масовне појаве и развијање ИПМ стратегије.

 

Пет најважнијих научних резултата

1. Jakovljević M., Jović J., Krstić O., Mitrović M., Marinković S., Toševski I., Cvrković T. (2020): Diversity of phytoplasmas identified in the polyphagous leafhopper Euscelis incisus (Cicadellidae, Deltocephalinae) in Serbia: pathogen inventory, epidemiological significance and vectoring potential. European Journal of Plant Pathology 156(1), 201-221.

2. Cvrković T., Chetverikov P.E., Vidović B., Petanović R. (2016): Cryptic speciation within Phytoptus avellanae s.l. (Eriophyoidea: Phytoptidae) revealed by molecular data and observations on molting Tegonotus-like nymphs. Experimental and Applied Acarology 68(1), 83-96.

3. Chetverikov P.E., Cvrković, T., Makunin, A., Sukhareva, S., Vidović, B., Petanović, R. (2015): Basal divergence of Eriophyoidea (Acariformes, Eupodina) inferred from combined partial COI and 28Sgene sequences and CLSM genital anatomy. Experimental and Applied Acarology 67, 219-245.

4. Jakovljević M., Jović J., Mitrović M., Krstić O., Kosovac A., Toševski I., Cvrković T. (2015): Euscelis incisus (Cicadellidae, Deltocephalinae), a natural vector of 16SrIII-B phytoplasma causing multiple inflorescence disease of Cirsium arvense. Annals of Applied Biology 167, 406-419.

5. Cvrković T., Jović J., Mitrović M., Krstić O., Toševski I. (2014): Experimental and molecular evidence of Reptalus panzeri as a natural vector of bois noir. Plant Pathology 63, 42-53.

 

Листа тренутних пројеката

Домаћи пројекти

1. Пројекат програма ПРОМИС Фонда за науку Републике Србије, STOLKit - 6060914: A toolkit for risk assessment integration in modeling a management strategy for stolbur phytoplasma associated diseases in sustainable agriculture.

2. Пројекат Српске академије наука и уметности (Ф-195): Упоредна морфологија и молекуларна филогенија ериофидних гриња (Acari: Prostigmata, Eriophyoidea).

Међународни пројекти

1. Билатерални пројекат научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, број 337-00-205/2019-09/38: Epidemiology, genetic peculiarities and insect vectors of phytoplasma Flavescence dorée in vineyards of Croatia and Serbia.

 

Област од интересовања за научну сарадњу

Векторска улога цикада у епидемиологији биљних обољења узрокованих фитоплазмама. Епидемиологија биљних болести које преносе инсекти вектори. Интегративна таксономија инсеката и ериофидних гриња од економског значаја и развијање метода њихове поуздане и брзе идентификације. Филогенија, популациона генетика и криптичка специјација ериофидних гриња. Инвазивни инсекти од значаја за пољопривредну производњу.

Област од интересовања за (ко)менторство за мастер радове и докторске дисертације

Векторска улога цикада у епидемиологијији фитоплазматичних обољења. Биологија и екологија инсеката вектора и њихов утицај на различите епидемиолошке циклусе фитоплазми. Адаптација и односи између инсекта вектора, патогена и биљке домаћина. Молекуларна филогенија, популациона генетика и криптичка специјација ериофидних гриња.

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.