Научни саветник

Одсек за штеточине биља

Лабораторија за молекуларну дијагностику

Лабораторија за примењену ентомологију

e-mail:  milanadesancic@yahoo.co.uk 
            milanadmitrovic@gmail.com 

mob. 062 880 89 24

http://orcid.org/0000-0001-5034-6307

https://www.researchgate.net/profile/Milana_Mitrovic

https://scholar.google.com/citations

https://publons.com/researcher/1430375/milana-mitrovic


Област истраживања

Проучавање векторске улоге цикада (Hemiptera, Auchenorrhyncha) у преношењу биљних болести узрокованих фитоплазмама (Molicutes, 'Candidatus Phytoplasma') у различитим екосистемима. Проучавање животних циклуса инсеката, преферентности према биљци домаћину и интеракција патоген - инсект вектор - биљка домаћин. Истраживање биологије, штетности, путева интродукције и дистрибуције карантинских, економски значајних и инвазивних инсеката у пољопривредној производњи. Примена и развијање метода молекуларне идентификације инсеката; популациона генетика и молекуларна систематика; таксономска карактеризација и специјација. Проучавање биологије, екологије и популационе генетике инсеката као потенцијалних агената за биолошко сузбијање штеточина биља и инвазивних корова. Детекција и мониторинг над карантинским и инвазивним штеточинама у пољопривредној производњи, процена штета, предвиђање масовне појаве и развијање стратегије интегралне заштите биља.

 

Пет најважнијих научних резултата

1. Jakovljević, M., Jović, J., Krstić, O., Mitrović, M., Marinković, S., Toševski, I., Cvrković, T. (2020): Diversity of phytoplasmas identified in polyphagous leafhopper Euscelis incisus (Cicadellidae, Deltocephalinae) in Serbia: pathogen inventory, epidemiological significance and vectoring potential. European Journal of Plant Pathology, 156, 201-221.

2. Mitrović, M., Jakovljević, M., Jović, J., Krstić, O., Kosovac, A., Trivellone, V., Jermini M., Toševski I., Cvrković, T. (2016): ‘Candidatus phytoplasma solani’ genotypes associated with potato stolbur in Serbia and the role of Hyalesthes obsoletus and Reptalus panzeri (Hemiptera, Cixiidae) as natural vectors. European Journal of Plant Pathology, 144 (3), 619-630.

3. Mitrović M., Tomanović Ž. (2018) New internal primers targeting short fragments of the mitochondrial COI region for archival specimens from the subfamily Aphidiinae (Hymenoptera, Braconidae). Journal of Hymenoptera Research, 64: 191-210.

4. Cvrković, T., Jović, J., Mitrović, M., Krstić, O., & Toševski, I. (2014). Experimental and molecular evidence of Reptalus panzeri as a natural vector of bois noir. Plant Pathology, 63 (1), 42-53.

5. Mitrović M., Jović J., Cvrković T., Krstić O., Trkulja N., Toševski I. (2012) Characterisation of a 16SrII phytoplasma strain associated with bushy stunt of hawkweed oxtongue (Picris hieracioides) in south-eastern Serbia and the role of the leafhopper Neoaliturus fenestratus (Deltocephalinae) as a natural vector. European Journal of Plant Pathology: 134 (3): 647-660.

 

Листа текућих пројеката

Домаћи пројекти

1. Projekat programa PROMIS Fonda za nauku Republike Srbije, STOLKit - 6060914: A toolkit for risk assessment integration in modeling a management strategy for stolbur phytoplasma associated diseases in sustainable agriculture.

Међународни пројекти

1. Bilateralni projekat naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske, broj 337-00-205/2019-09/38: Epidemiology, genetic peculiarities and insect vectors of phytoplasma Flavescence dorée in vineyards of Croatia and Serbia.

 

Област од интересовања за научну сарадњу

Интегративни приступ у проучавању инсеката комбинацијом метода класичне таксономије, молекуларне биологије и теренско-експерименталних испитивања биологије, екологије и биогеографије таксона; векторска улога инсеката у преношењу фитоплазми; молекуларна карактеризација епидемиолошких путева преношења и кретања фитоплазми; таксономска и филогенетска истраживања карантинских, инвазивних и економски значајних инсеката и фитоплазми од значаја за пољопривредну производњу; развијање „ДНК баркодинг” метода молекуларне идентификације карантинских и економски значајних штеточина у пољопривредној производњи и корисних инсеката; развијање метода прогнозе појаве биљних штеточина у циљу развијања стратегије њиховог сузбијања на еколошки прихватљив начин; проучавање биологије, екологије, таксономије и популационе генетике инсеката као потенцијалних агената за биолошко сузбијање штеточина биља и инвазивних корова.

Област од инетересовања за (ко)менторство за мастер радове и докторске дисертације

Таксономија, филогенија, популациона генетика, молекуларна систематика инсеката; развијање метода молекуларне идентификације инсеката; интеракција инсеката и биљке домаћина, ко-адаптација, ко-еволуција, криптичка специјација; векторска улога цикада у преношењу фитоплазми и механизми трансмисије патогена на временској и просторној скали; интеракције између инсекта вектора, патогена и биљке домаћина.

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.