КАКО ОРГАНИЗОВАТИ ПРОИЗВОДЊУ СА МИНИМАЛНИМ РИЗИКОМ
ОД ИЗБИЈАЊА БОЛЕСТИ ПРОУЗРОКОВАНИХ СТОЛБУР ФИТОПЛАЗМОМ

 1. Одабрати биљке од интереса за гајење.
 2. Претраживати јавно доступну базу (Столбур фитоплазма компендијум) на следећи начин:
 3. Погледати табеле са препознатим потенцијалним ризицима, рангирањем ризика и предложеним мерама за управљање ризиком:
 4. Упознати се са матрицом процене ризика од избијања болести проузрокованих столбур фитоплазмом, нивоима ризика и нумеричким вредностима за сваки ниво ризика.
 5. Спровести анализу ризика користећи матрицу за процену ризика од избијања болести проузрокованих столбур фитоплазмом:
 6. Направите коначан избор биљака за гајење и њиховог распореда на просторној и временској скали.
  Примери модела доношења одлука код коришћења земљишта са фиксним и флексибилним ротацијама биљака у плодореду и начина планирања коришћења 3 парцеле у периоду од 5 година.
 7. Применити стратегије управљања ризицима од избијања болести проузрокованих столбур фитоплазмом предложених у табелама 1, 2 или 3.
  Ризици гајења култура подложних инфекцији столбур фитоплазмом на истој парцели могу се минимизирати:
  • коришћењем сертификованог здравог семенског и садног материјала
  • искорењивањем симптоматичних гајених биљака, корова и околне вегетације
  • надзором над интродукцијом корова и вектора у пољу
  • праћењем агрегације вектора на усевима и преласка на друге биљке домаћине
  • модификацијом редоследа биљака у плодореду како би се пореметио животни циклус вектора
  • стварањем појаса за изолацију вектора из усева
  • хемијском контролом вектора уколико су регистровани одговарајући инсектициди
  • укључивањем неосетљивих култура у плодоред између два осетљива усева.
  • просторном изолацијом, одмарањем земљишта или угарима без корова као резервоара столбур фитоплазме
  • просторним одвајањем усева подложних инфекцији столбур фитоплазмом гајењем несеотљивих култура.
 8. Примери шема доношења одлука које усеве гајити и на који начин, заснованим на процени ризика од избијања болести проузрокованих столбур фитоплазмом:

 

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.