Др Иво Тошевски

Научни саветник

Одсек за штеточине биља

Лабораторија за примењену ентомологију

tosevski_ivo@yahoo.com

h-index=15

https://orcid.org/0000-0002-3666-3151

https://scholar.google.com/citations

https://www.researchgate.net/profile/Ivo_Tosevski

https://publons.com/researcher/2985469/ivo-tosevski


Област истраживања

Класична биолошка контрола корова. Таксономија и фаунистика инсеката. Примењена и експериментална истраживања инвазивних врста, интегрални пест менаџмент (IPM) инсеката и корова. Молекуларна систематика, популациона генетика, филогенија и интегративна таксономија инсеката са посебним освртом на проблем криптичних специјација. Молекуларна идентификација и карактеризација организама од економског значаја и заштиту животне средине. Векторска улога цикада (Hemiptera, Auchenorrhyncha) и епидемиологија болести узрокованих фитоплазмама (Molicutes, 'Candidatus Phytoplasma').

 

Пет најважнијих научних резултата

1. Špatenka, K., Gorbunov, O., Laštuvka, Z., Toševski, I., & Arita, Y. (1999). Handbook of Palaearctic Macrolepidoptera. Volume 1. Sesiidae (clear-wing moths). Handbook of Palaearctic Macrolepidoptera. Volume 1. Sesiidae (clear-wing moths). Gem Publishing Company, Wallingford, UK, pp. 569.

2. Toševski I, Caldara R, Jović J, Hernández-vera G, Baviera C, Gassmann A, and Emerson, B.C., 2011. Morphological, molecular and biological evidence reveal two cryptic species in Mecinus janthinus Germar (Coleoptera, Curculionidae), a successful biological control agent of Dalmatian toadflax, Linaria dalmatica (Lamiales, Plantaginaceae). Systematic Entomology. 2011; 36: 741–753.

3. Toševski, I., Caldara, R., Jović, J., Baviera, C., Hernández‐Vera, G., Gassmann, A. and Emerson, B.C., (2014). Revision of Mecinus heydenii species complex (C urculionidae): integrative taxonomy reveals multiple species exhibiting host specialization. Zoologica Scripta, 43(1), pp.34-51.

4. Toševski, I., Caldara, R., Jović, J., Hernández‐Vera, G., Baviera, C., Gassmann, A., & Emerson, B. C. (2015). Host‐associated genetic divergence and taxonomy in the Rhinusa pilosa Gyllenhal species complex: an integrative approach. Systematic Entomology, 40(1), 268-287.

5. Toševski, I., S. E. Sing, R. de Clerck-Floate, A. McClay, D. K. Weaver, M. Schwarzländer, O. Krstić, J. Jović, and A. Gassmann. (2018) Twenty-five years after: post-introduction association of Mecinus janthinus s.l. with invasive host toadflaxes Linaria vulgaris and Linaria dalmatica in North America. Annals of Applied Biology 173, no. 1: 16-34.

 

Листа тренутних пројеката

Међународни пројекти

Bilateral project between Croatia and Serbia, no 337-00-205/2019-09/38: Epidemiology, genetic peculiarities and insect vectors of phytoplasma Flavescence dorée in vineyards of Croatia and Serbia.

 

Област од интересовања за научну сарадњу

Класична биолошка контрола корова. Молекуларна систематика инсеката и биљних патогена. Интегративна таксономија инсеката од економског значаја. Инвазивне врсте од значаја у пољопривреди. Епидемиологија биљних болести које се преносе инсектима. Молекуларна епидемиологија фитоплазми.

Област од инетересовања за (ко)менторство за мастер радове и докторске дисертације

Популациона генетика инсеката и криптична специјација.

Copyright © Институт за заштиту биља и животну средину (ИЗБИС) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.