KAKO ORGANIZOVATI PROIZVODNJU SA MINIMALNIM RIZIKOM
OD IZBIJANJA BOLESTI PROUZROKOVANIH STOLBUR FITOPLAZMOM

 1. Odabrati biljke od interesa za gajenje.
 2. Pretraživati javno dostupnu bazu (Stolbur fitoplazma kompendijum) na sledeći način:
 3. Pogledati tabele sa prepoznatim potencijalnim rizicima, rangiranjem rizika i predloženim merama za upravljanje rizikom:
 4. Upoznati se sa matricom procene rizika od izbijanja bolesti prouzrokovanih stolbur fitoplazmom, nivoima rizika i numeričkim vrednostima za svaki nivo rizika.
 5. Sprovesti analizu rizika koristeći matricu za procenu rizika od izbijanja bolesti prouzrokovanih stolbur fitoplazmom:
 6. Napravite konačan izbor biljaka za gajenje i njihovog rasporeda na prostornoj i vremenskoj skali.
  Primeri modela donošenja odluka kod korišćenja zemljišta sa fiksnim i fleksibilnim redosledima biljaka u plodoredu i načina planiranja korišćenja 3 parcele u periodu od 5 godina.
 7. Primeniti strategije upravljanja rizicima od izbijanja bolesti prouzrokovanih stolbur fitoplazmom predloženih u tabelama 1, 2 ili 3.
  Rizici gajenja kultura podložnih infekciji stolbur fitoplazmom na istoj parceli mogu se minimizirati:
  • korišćenjem sertifikovanog zdravog semenskog i sadnog materijala
  • iskorenjivanjem simptomatičnih gajenih biljaka, korova i okolne vegetacije
  • nadzorom nad introdukcijom korova i vektora u polju
  • praćenjem agregacije vektora na usevima i prelaska na druge biljke domaćine
  • modifikacijom redosleda biljaka u plodoredu kako bi se poremetio životni ciklus vektora
  • stvaranjem pojasa za izolaciju vektora iz useva
  • hemijskom kontrolom vektora ukoliko su registrovani odgovarajući insekticidi
  • prostornom izolacijom, odmaranjem zemljišta ili ugarima bez korova kao rezervoara stolbur fitoplazme
  • uključivanjem neosetljivih kultura u plodored između dva osetljiva useva.
 8. Primeri šema donošenja odluka koje useve gajiti i na koji način, zasnovanim na proceni rizika od izbijanja bolesti prouzrokovanih stolbur fitoplazmom:

 

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.