Odsek za štetočine bilja

Banatska 33, Zemun

Tel/faks: 011/ 2611 762

 

Rukovodilac

Dr Oliver Krstić, viši naučni saradnik

mob. 062 880 89 05

oliverk13@yahoo.com

 

Zamenik rukovodioca

Dr Jelena Jović, naučni savetnik

mob. 062 880 89 26

jovic_biolab@yahoo.com

 

Istraživači

Dr Ivo Toševski

naučni savetnik

mob. 062 880 89 09

tosevski_ivo@yahoo.com

Dr Tatjana Cvrković

naučni savetnik

mob. 062 880 89 25

tanjacvrkovic@yahoo.com

 

Dr  Milana Mitrović

naučni savetnik

mob. 062 880 89 24

milanadesancic@yahoo.co.uk 

Dr Miljana Jakovljević

naučni saradnik

mob. 062 880 89 39

miljka06@gmail.com

 

Dr Slavica Marinković

naučni saradnik

mob. 062 880 89 12

slavicamar@gmail.com

 

Naučnoistraživačka i uslužna delatnost Odseka za štetočine bilja realizuje se u okviru dve laboratorije: 

 1. Laboratorija za primenjenu entomologiju (rukovodilac dr Slavica Marinković)
 2. Laboratorija za molekularnu dijagnostiku (rukovodilac dr Miljana Jakovljević). 

 

Obe laboratorije su akreditovane u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

 

Istraživanja Odseka za štetočine bilja obuhvataju sledeće oblasti: 

✔️ integrativni pristup u proučavanju insekata i grinja kombinacijom metoda klasične taksonomije, molekularne biologije i terensko-eksperimentalnih ispitivanja biologije, ekologije i biogeografije taksona; 

✔️ proučavanje vektorske uloge insekata u prenošenju fitoplazmi i dr. patogena na biljne kulture od ekonomskog značaja (epidemiološki ciklusi); 

✔️ proučavanje životnih ciklusa insekata-vektora, preferentnosti prema biljci domaćinu i uticaja na epidemiologiju prenošenja fitoplazmi i drugih biljnih patogena; 

✔️ proučavanje interakcija patogen - insekt vektor - biljka domaćin na molekularnom nivou i molekularna karakterizacija epidemioloških puteva prenošenja i kretanja fitoplazmi i dr. patogena (molekularna epidemiologija); 

✔️ proučavanje uticaja obligatnih endosimbionata fitofagnih artropoda (npr. Wolbachia) na reproduktivnu i evolucionu biologiju prirodnih populacija domaćina i potencijalnih aplikacija u kontroli štetočina i vektora bolesti; 

✔️ taksonomska i filogenetska istraživanja karantinskih, invazivnih i ekonomski značajnih insekata, grinja i fitoplazmi od značaja za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji; 

✔️ razvijanje „DNA barcoding” metoda molekularne identifikacije karantinskih i ekonomski značajnih štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji;

✔️ razvijanje metoda prognoze pojave biljnih štetočina u cilju razvijanja strategije njihovog suzbijanja na ekološki prihvatljiv način; 

✔️ proučavanje i razrada mera suzbijanja biljnih štetočina i ispitivanje efikasnosti i ekonomičnosti njihove primene;

✔️ proučavanje biologije, ekologije, taksonomije i populacione genetike insekata i grinja kao potencijalnih agenata za biološko suzbijanje štetočina bilja i invazivnih korova (biološka kontrola).

 

Ovlašćenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Odsek za štetočine bilja je ovlašćen od strane Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za:

 1. laboratorijska ispitivanja na prisustvo fitoplazmi i insekata za sledeće grupe bilja: žita i trave, industrijsko bilje, krmno bilje, povrće, krompir, jabučasto voće, koštičavo voće, jagodičasto voće, jezgrasto voće, vinovu lozu, ukrasno bilje, šumsko bilje, citruse, ostalo bilje; 
   
 2. laboratorijska ispitivanja na prisustvo fitoplazmi Stolbur phytoplasma, Flavescence dorée, Apple proliferation phytoplasma, Pear decline phytoplasma, European stone fruit yellows;
   
 3. laboratorijska ispitivanja na prisustvo insekata Scaphoideus titanus, Ceratitis capitatа, Frankliniella occidentalis, Bemisia tabaci;
   
 4. ispitivanje biološke efikasnosti zoocida - insekticida, akaricida, rodenticida, nematocida, moluskocida, avicida, repelenata, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije, proširenja ili obnove dozvole – ovlašćeno lice dr Tatjana Cvrković.

 

Vrste analiza i cenovnik mogu se naći na stranici Usluge.  

odsek za stetocine bilja 01
odsek za stetocine bilja 01
odsek za stetocine bilja 02
odsek za stetocine bilja 02
odsek za stetocine bilja 03
odsek za stetocine bilja 03
odsek za stetocine bilja 04
odsek za stetocine bilja 04
odsek za stetocine bilja 05
odsek za stetocine bilja 05
odsek za stetocine bilja 06
odsek za stetocine bilja 06
odsek za stetocine bilja 07
odsek za stetocine bilja 07
odsek za stetocine bilja 08
odsek za stetocine bilja 08
odsek za stetocine bilja 09
odsek za stetocine bilja 09
odsek za stetocine bilja 10
odsek za stetocine bilja 10
odsek za stetocine bilja 11
odsek za stetocine bilja 11
odsek za stetocine bilja 12
odsek za stetocine bilja 12
odsek za stetocine bilja 13
odsek za stetocine bilja 13
odsek za stetocine bilja 14
odsek za stetocine bilja 14
odsek za stetocine bilja 15
odsek za stetocine bilja 15
odsek za stetocine bilja 16
odsek za stetocine bilja 16
odsek za stetocine bilja 17
odsek za stetocine bilja 17
odsek za stetocine bilja 18
odsek za stetocine bilja 18
odsek za stetocine bilja 19
odsek za stetocine bilja 19
odsek za stetocine bilja 20
odsek za stetocine bilja 20
odsek za stetocine bilja 21
odsek za stetocine bilja 21
odsek za stetocine bilja 22
odsek za stetocine bilja 22
Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.