Dr Tatjana Cvrković

Naučni savetnik

Odsek za štetočine bilja

Laboratorija za molekularnu dijagnostiku i Laboratorija za primenjenu entomologiju

e-mail: tanjacvrkovic@yahoo.com, tatjana.cvrkovic@izbis.bg.ac.rs

mob. +381 62 8808 925

http://orcid.org/0000-0001-5108-2323

https://scholar.google.com/citations

https://www.researchgate.net/profile/Tatjana_Cvrkovic

https://publons.com/researcher/1313820/tatjana-cvrkovic/


Oblast istraživanja

Biologija, ekologija i populaciona genetika cikada (Hemiptera, Auchenorrhyncha). Vektorska uloga cikada u epidemiologiji biljnih oboljenja uzrokovanih fitoplazmama ('Candidatus Phytoplasma', Molicutes). Istraživanja interakcija između patogena, njihovih biljaka domaćina i cikada kao vektora. Primena i razvijanje metoda molekularne identifikacije ekonomski značajnih insekata i eriofidnih grinja (vektora biljnih bolesti, bioloških agenata, štetočina) upotrebom molekularnih tehnika barkodinga, PCR-RFLP, species-specific PCR, real-time PCR. Utvrđivanje kriptičke specijacije vrsta i njihova taksonomska karakterizacija na osnovu morfoloških i molekularnih analiza. Poseban nadzor nad karantinskim i invazivnim štetočinama u poljoprivrednoj proizvodnji, procena šteta, predviđanje masovne pojave i razvijanje IPM strategije.

 

Pet najvažnijih naučnih rezultata

1. Jakovljević M., Jović J., Krstić O., Mitrović M., Marinković S., Toševski I., Cvrković T. (2020): Diversity of phytoplasmas identified in the polyphagous leafhopper Euscelis incisus (Cicadellidae, Deltocephalinae) in Serbia: pathogen inventory, epidemiological significance and vectoring potential. European Journal of Plant Pathology 156(1), 201-221.

2. Cvrković T., Chetverikov P.E., Vidović B., Petanović R. (2016): Cryptic speciation within Phytoptus avellanae s.l. (Eriophyoidea: Phytoptidae) revealed by molecular data and observations on molting Tegonotus-like nymphs. Experimental and Applied Acarology 68(1), 83-96.

3. Chetverikov P.E., Cvrković, T., Makunin, A., Sukhareva, S., Vidović, B., Petanović, R. (2015): Basal divergence of Eriophyoidea (Acariformes, Eupodina) inferred from combined partial COI and 28Sgene sequences and CLSM genital anatomy. Experimental and Applied Acarology 67, 219-245.

4. Jakovljević M., Jović J., Mitrović M., Krstić O., Kosovac A., Toševski I., Cvrković T. (2015): Euscelis incisus (Cicadellidae, Deltocephalinae), a natural vector of 16SrIII-B phytoplasma causing multiple inflorescence disease of Cirsium arvense. Annals of Applied Biology 167, 406-419.

5. Cvrković T., Jović J., Mitrović M., Krstić O., Toševski I. (2014): Experimental and molecular evidence of Reptalus panzeri as a natural vector of bois noir. Plant Pathology 63, 42-53.

 

Lista trenutnih projekata

Domaći projekti

1. Projekat programa PROMIS Fonda za nauku Republike Srbije, STOLKit - 6060914: A toolkit for risk assessment integration in modeling a management strategy for stolbur phytoplasma associated diseases in sustainable agriculture.

2. Projekat Srpske akademije nauka i umetnosti (F-195): Uporedna morfologija i molekularna filogenija eriofidnih grinja (Acari: Prostigmata, Eriophyoidea.

Međunarodni projekti

1. Bilateralni projekat naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske, broj 337-00-205/2019-09/38: Epidemiology, genetic peculiarities and insect vectors of phytoplasma Flavescence dorée in vineyards of Croatia and Serbia.

 

Oblast od interesovanja za naučnu saradnju

Vektorska uloga cikada u epidemiologiji biljnih oboljenja uzrokovanih fitoplazmama. Epidemiologija biljnih bolesti koje prenose insekti vektori. Integrativna taksonomija insekata i eriofidnih grinja od ekonomskog značaja i razvijanje metoda njihove pouzdane i brze identifikacije. Filogenija, populaciona genetika i kriptička specijacija eriofidnih grinja. Invazivni insekti od značaja za poljoprivrednu proizvodnju.

Oblast od interesovanja za (ko)mentorstvo za master radove i doktorske disertacije

Vektorska uloga cikada u epidemiologijiji fitoplazmatičnih oboljenja. Biologija i ekologija insekata vektora i njihov uticaj na različite epidemiološke cikluse fitoplazmi. Adaptacija i odnosi između insekta vektora, patogena i biljke domaćina. Molekularna filogenija, populaciona genetika i kriptička specijacija eriofidnih grinja.

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.