Zdravstveni pregled* biljnog materijala i zemljišta 

(po ovlašćenju Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

 

Identifikacija prisustva:

 •  bakterija
 •  gljiva
 •  virusa
 •  nematoda 
 •  fitoplazmi 
 •  insekata

 

*Institut obavlja zdravstveni pregled koji obuhvata veliki broj vrsta, sojeva, izolata; kontaktirati rukovodioce laboratorija za upit:

 •  bakterije, gljive, virusi – dr Žarko Ivanović, 062 880 89 37, zarko.ivanovic@yahoo.com ili dr Danijela Ristić, 062 880 89 18, risticdaca@yahoo.com; 
 •  nematode – dr Violeta Oro, 062 880 89 44, viooro@yahoo.com; 
 •  fitoplazme i insekti – dr Oliver Krstić, 062 880 89 05; oliverk13@yahoo.com

 

Specifična laboratorijska testiranja 

(po ovlašćenju Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

 

Patogeni

 •  Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
 •  Ralstonia solanacearum 
 •  Erwinia chrysanthemi (Dickeya spp.)
 •  Synchytrium endobioticum
 •  Acidovorax citrulli
 •  Erwinia amylovora
 •  Phytophthora fragariae var. rubi
 •  Agrobacterium spp.

 

Nematode

 • Bursaphelenchus xylophilus
 • Ditylenchus dipsaci
 • D. destructor
 • Globodera pallida
 • G. rostochiensis
 • Meloidogyne chitwoodi
 • M. fallax
 • Xiphinema americanum
 • X. californicum
 • X. Rivesi

 

Fitoplazme

 •  Flavescence dorée
 •  Stolbur phytoplasma 
 •  Apple proliferation phytoplasma
 •  Pear decline phytoplasma
 •  European stone fruit yellows

 

Insekti

 •  Scaphoideus titanus
 •  Ceratitis capitatа
 •  Frankliniella occidentalis
 •  Bemisia tabaci
 • Trogoderma granarium

 

Kontaktirati rukovodioce laboratorija za upit:

 •  bakterije, gljive, virusi – Dr Žarko Ivanović, 062 880 89 37, zarko.ivanovic@yahoo.com ili Dr Danijela Ristić, 062 880 89 18, risticdaca@yahoo.com; 
 •  nematode – dr Violeta Oro, 062 880 89 44, viooro@yahoo.com; 
 •  fitoplazme i insekti – dr Oliver Krstić, 062 880 89 05; oliverk13@yahoo.com

 

Ispitivanje biološke efikasnosti sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije, proširenja ili obnove dozvole 

(po ovlašćenju Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

 

Fungicidi i baktricidi

Kontaktirati ovlašćena lica za upit:
 

Dr Nenad Trkulja

viši naučni saradnik

mob. 062 880 89 35

trkulja_nenad@yahoo.com

Dr Goran Aleksić

naučni savetnik

mob. 062 880 89 02

alegoran@gmail.com

 

Herbicidi, regulatori rasta, arboricidi i desikanti 

Kontaktirati ovlašćeno lice za upit:

Dr Danijela Šikuljak, naučni savetnik

mob. 062 880 89 23 

danijelapavlovicdk@gmail.com

 

Zoocidi  (insekticidi, akaricidi, rodenticidi, nematocidi, moluskocidi, avicidi, repelenti)

Kontaktirati ovlašćeno lice za upit:
 

Dr Petar Kljajić naučni savetnik

mob. 0628808904 

petarkljajic62@gmail.com


Dr Tatjana Cvrković, naučni savetnik

mob. 062 880 89 25

tanjacvrkovic@yahoo.com


Dr Marijana Pražić Golić, Viši naučni saradnik

mob. 0628808922

marijanaprazicgolic@gmail.com


Ispitivanje efikasnosti biocida za komarce, bubašvabe, muve, mrave i glodare u skladu sa Zakonom o biocidnim proizvodima i pratećim pravilnicima radi upisa u privremenu Listu biocidnih proizvoda – odgovorna lica dr Petar Kljajić, dr Goran Andrić i dr Marijana Pražić Golić

 

Ispitivanja i ocena fizičko hemijskih osobina i biološke hranljive vrednosti đubriva u postupku registracije i laboratorijska testiranja inspektorskih uzoraka

(po ovlašćenju Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

 

Kontaktirati rukovodioca laboratorije za upit: Dr Sanja Đurović, 062 880 89 38, 

fitofarmacija04@yahoo.com, stojakovicsm@yahoo.com

 

Ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina sredstava za zaštitu bilja u postupku registracije, proširenja ili obnove dozvole

(po ovlašćenju Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)

 

Kontaktirati rukovodioca laboratorije za upit: Dr Sanja Đurović, 062 880 89 38, 

fitofarmacija04@yahoo.com, stojakovicsm@yahoo.com

 

Analize semena

 •  čistoća
 •  vlaga
 •  masa 1000 semena
 •  zdravstveno stanje semena 
 •  klijavost

 

Kontaktirati rukovodioca laboratorije za upit: dr Ratibor Štrbanović, 062 880 89 29,

ratibor.strbanovic@yahoo.com

 

Cenovnik usluga

  Cenovnik ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva)

  Cenovnik analiza biljnog materijala i zemljišta na prisustvo gljiva, virusa, bakterija

  Cenovnik analiza biljnog materijala i zemljišta na prisustvo nematoda

  Cenovnik analiza biljnog materijala na prisustvo insekata i fitoplazmi

  Cenovnik analiza semena

 

  Sertifikat o akreditaciji

  Obim akreditacije

  Izjava o nepristrasnosti

  Izjava o politici kvaliteta

  Anketa Korisnika

  Prigovor - formular

  Prigovor - procedura za podnosenje

  Prijava za uzimanje uzoraka - formular

  Pravilo odlučivanja analize pesticida i đubriva 

  Odluka o primeni metode đubriva

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.