Odsek za fitofarmaciju i zaštitu životne sredine

Teodora Drajzera 9, Beograd

Tel: 011/2660 049; 2660 079; 2663 672

Faks: 011/2669 860

 

Rukovodilac

Dr Sanja Đurović, naučni saradnik

mob. 062 880 89 38

fitofarmacija04@yahoo.com

stojakovicsm@yahoo.com

 

Zaposleni u Odseku

Dr Bogdan Nikolić, naučni saradnik

mob. 062 880 89 16 

bogdannik@mail2world.com

Dr Boris Pisinov, naučni saradnik

Marija Tomić, tehnički saradnik

Nenad Pajović, tehnički saradnik

 

Osnovna delatnost Odseka za fitofarmaciju i zaštitu životne sredine:

✔️ ispitivanja fizičkih i hemijskih svojstava pesticida;

✔️ ispitivanja fizičkih i hemijskih svojstava đubriva;

✔️ ispitivanje i davanje mišljenja o biološkoj hranljivoj vrednosti đubriva.

 

Program naučnoistraživačkog rada Odseka usmeren je na:

✔️ proučavanja fiziologije biljaka, posebno fiziologije stresa biljaka i mineralne ishrane biljaka;

✔️ razradu savremenih metoda ekstrakcije biološki aktivnih jedinjenja iz biljnog materijala;

✔️ proučavanje antioksidativnog potencijala biljaka;

✔️ razradu i unapređenje metoda za detekciju teških metala u zemljištu i biljnom materijalu;

✔️ razradu savremenih, pouzdanih, brzih i osetljivih tehnika za karakterizaciju fizičkih i hemijskih osobina pesticida i đubriva.

 

Laboratorija za ispitivanje pesticida i veštačkih đubriva

U okviru Odseka za fitofarmaciju i zaštitu životne sredine formirana je Laboratorija za ispitivanje pesticida i veštačkih đubriva koja je akreditovana u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

 

Ovlašćenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za ispitivanje pesticida i đubriva

 

Laboratorija za ispitivanje pesticida i veštačkih đubriva je ovlašćena od strane Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za poslove ispitivanja:

✔️ sredstava za ishranu bilja

✔️ sredstava za zaštitu bilja

✔️ aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije

✔️ hemijskih i fizičkih osobina uzoraka sredstava za ishranu bilja i sredstava za zaštitu bilja uzetih u postupku inspekcijske kontrole.

 

Ovlašćena lica su dr Sanja Đurović i dr Bogdan Nikolić.

 

Vrste analiza i cenovnik mogu se naći na stranici Usluge.

odsek za fitofarmaciju 01
odsek za fitofarmaciju 01
odsek za fitofarmaciju 02
odsek za fitofarmaciju 02
odsek za fitofarmaciju 03
odsek za fitofarmaciju 03
odsek za fitofarmaciju 04
odsek za fitofarmaciju 04
odsek za fitofarmaciju 05
odsek za fitofarmaciju 05
odsek za fitofarmaciju 06
odsek za fitofarmaciju 06
Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.