Rukovodilac 

Dr Ratibor Štrbanović, viši naučni saradnik

mob. 062 880 89 29

ratibor.strbanovic@yahoo.com

 

Istraživači

 

Dr Rade Stanisavljević

naučni savetnik

mob. 062 880 89 17

stanisavljevicrade@gmail.com

Dr Dobrivoj Poštić

viši naučni saradnik

mob. 062 880 89 21

pdobrivoj@yahoo.com

 

Osnovna naučnoistraživačka delatnost obuhvata:

✔️ ispitivanja kvaliteta semena i sadnog materijala gajenih biljaka; 

✔️ unapređenje metoda za kontrolu kvaliteta semena; 

✔️ poboljšanje kvaliteta semena ratarskih i povrtarskih vrsta i početnog porasta klijanaca primenom bioloških i hemijskih tretmana i razvoj biopreparata za tretiranje semena; 

✔️ istraživanje mogućnosti unapređenja prinosa i kvaliteta plodova u konvencionalnoj i organskoj biljnoj proizvodnji izborom optimalne tehnologije gajenja.

 

Laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena i sadnog materijala je akreditovana u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

 

Vrste analiza Laboratorije za ispitivanje kvaliteta semena i sadnog materijala i cenovnik mogu se naći na stranici Usluge.

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.