Dr Slađana Savić
Naučni saradnik
Odsek za herbologiju
E-mail: bonita.sladja@gmail.com
Mob. Tel.: +381 62 8808 947
https://orcid.org/0000-0003-2946-6624

 


Oblast istraživanja

Fiziologija biljaka i biohemija. Uloga enzima peroksidaze i biljnog hormona abscinske kiseline u procesu rastenja i razvića biljaka u uslovima stresa. Kvalitet gajenih biljaka, sa akcentom na produkciju sekundarnih metabolita (polifenolnih jedinjenja, pigmenata) i antioksidativnu aktivnost. Efekat primene mikrobioloških đubriva na produktivnost biljaka. Testiranje mogućnosti gajenja kvinoje u agroekološkim uslovima Srbije. Analiza nutritivnog profila semena i listova kvinoje. Upotreba kvinoje u ishrani.

Pet najvažnijih naučnih rezultata

  1. Stojanović, M., Savić, S., Delcourt, A., Hilbert, J.L., Hance, P., Dragišić Maksimović, J., Maksimović, V. (2023). Phenolics and Sesquiterpene Lactones Profile of Red and Green Lettuce: Combined Effect of Cultivar, Microbiological Fertiliser and Season. Plants 12(14), 2616. https://doi.org/10.3390/plants12142616
  2. Petrović, I., Savić, S., Gricourt, J., Causse, M., Jovanović, Z., Stikić, R. (2021). Effect of long-term drought on tomato leaves: the impact on metabolic and antioxidative response. Physiology and Molecular Biology of Plants 27, 2805-2817. https://doi.org/10.1007/s12298-021-01102-2
  3. Stikić, R., Milinčić, D., Kostić, A., Jovanović, Z., Gašić, U., Tešić, Ž., Djordjević, N., Savić, S.,  Czekus, B., Pešić, M. (2020). Polyphenolic profiles, antioxidant, and in vitro anticancer activities of the seeds of Puno and Titicaca quinoa cultivars. Cereal Chemistry 97, 626-633. https://doi.org/10.1002/cche.10278
  4. Stojanović, M., Petrović, I., Žuža, M., Jovanović, Z., Moravčević, Đ., Cvijanović, G.,  Savić, S. (2020). The productivity and quality of Lactuca sativa as influenced by microbiological fertilisers and seasonal conditions. Zemdirbyste Agriculture 107 (4), 345-352. https://doi.org/10.13080/z-a.2020.107.044
  5. Czekus, B., Pećinar, I., Petrović, I., Paunović, N., Savić, S., Jovanović, Z., Stikić R. (2019). Raman and Fourier transform infrared spectroscopy application to the Puno and Titicaca cvs. of quinoa seed microstructure and perisperm characterization. Journal of Cereal Science 87, 25-30. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2019.02.011

Oblast od ineteresovanja za (ko)mentorstvo za master radove i doktorske disertacije

Mehanizmi regulacije rastenja, razvića i produktivnosti biljaka u uslovima stresa.

 

Copyright © Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu (IZBIS) | All right reserved | Created by NormaReclamare 2020.